บทที่ ๒ ความหมายของการฟังและการดู

การฟัง หมายถึง กระบวนการรับสารโดยผ่านสื่อ คือ เสียง ผู้รับสารได้ยินเสียงนั้นแล้วเกิดการรับรู้ ตีความจนกระทั่งเข้าใจสารแล้วเกิดปฎิกริยาตอบสนองการดู หมายถึงกระบวนการรับสารโดยผ่านสื่อ คือ ภาพ หรืตัวอักษรความสำคัญของการฟังและการดู1. ให้ความรู้และพิ่มความคิด2. เพลิดเพลินจิตและสร้างความจรรโลงใจ3.เสริมสร้างโลกทัศน์ให้กว้างไกล4.ใช้พัฒนาตนเองและสังคมประเภทของสารที่ฟังและดู1. สารที่ให้ความรู้2.สารที่โน้มน้าวใจการวิเคราะห์และการประเมินค่าสารจากการฟังและการดูการิเคราะห์สารข้อควรคำนึงในการวิเคาะห์สารจากสื่อ-รูปร่างหน้าตาของผู้ส่งสาร-เสียงหรืออากัปกริยาของผู้ส่งส-ใช้ภาษาได้ดี-เรื่องที่ตนสนใจ2. การตีความการตีความบางครั้งอาจเกิดความคลาดเคลื่อนเพราะสาเหตุดังต่อไปนี้-ผู้รับสารและผู้ส่งสารมีอายุต่งกัน-ผู้รับสารมีความรู้เรื่องคำศัพท์และความหมายของถ้อยคำไม่ดีนัก-ผู้รับสารและผู้ส่สารมีคามเข้าใจโลกและประสบการณ์ต่างกัน3.การวินิจฉัยเพื่อประเมินค่าการวินิจฉัยและประเมินค่ามีหลักดังนี้-ไม่มีอคติ แม้ว่าสารนั้นจะไม่เป็นไปตามที่สารต้องการ-ไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกในการวินิจฉัยเพื่อการประเมินค่า-ไม่เกิดความสำคํผืดทางเหตุผลและการชวนเชื่อหลักการพัฒนาสมรรถภาพทางการฟังและการดูขั้นสูง1.ตรวจสอบสมรรถภาพทางด้านการฟังละการดู2.ประเมินค่าหลักฐาน3.คาดการณ์ความคิดหรือจุดสำคัญ4.ทบทวนในใจศิลปะการฟังและการดูสื่ออิเล็กส์ทรอนิกส์1.ลือกชราการที่มีประโยช์ คุ้มค่า และคุ้มเวลา2.ชมด้วยจิตใจที่เป็นกลาง3.ชมด้วยสติที่มั่นคง3.ชมร่วมกับสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆการประเมินผลการรับสาร1.ท่าทีและการวางตัว2.เสียง3.อากัปกริยา4.ภาษาที่ใช้5.ความคิดและเนื้อหาสาระ6.การเรียบเรียงเรื่องตัวอย่าง การวิเคราะห์และประเมินค่าสารจากการดูShallow Hal ฉันเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้มองสองพี่น้องฟารืเรลลี บ๊อบบี้ กับปีเตอร์ สร้างหนังร่วมกันมทั้งหมด 5 เรื่องทุกเรื่องออกแนวคอมเมดี้ที่ขายความอาดดยเฉพาะ แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น คือ เรื่องราวที่ทั้งคู่ำมาผูกเป็นเรื่อง มักจะกล่าวอ้างถึงุคคลที่มีบุคลิกภาพพิเศษ มีความคิดหรือพฤติกรรมต่างจากเราท่านทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตำรวจหนุ่มผู้แปลกแยก ใช้ชีวิตที่คนอื่นมองดูแล้วตลกละวื่อบื้อใน Me, Myself & Irene สองหุ่มคู่หูที่มีไอคิวต่ำจนถึงขั้นเกือบๆๆปัญญาอ่อนแต่ก็สามารถทำอ่ะไรดป็นชิ้นเป็นอันได้เหมือนกันใน Dum and Dumberer รวมถึงเรื่องของนางสาวแมรี่ที่เราคุ้นเคยใน There's Something About Mary........................................................................แบบฝึกหัด บทที่ ๒

ตอนที่ ๑ จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

๑.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟัง

ก.เสียง ข.ตัวอักษร

ค.การตีความสาร ง.เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง

๒."มานิตชอบสนทนาธรรมกับพระเสมอๆ" การกระทำขอมานิตตรงกับความสำคัญของการฟังข้อใดมากที่สุด

ก.ให้ความรู้และเพิ่มความคิด ข.พัฒนาตนเองและสังคม

ค.เสริมสร้างโลกทัศน์ ง.สร้างความจรรโลงใจ

๓.ใครที่เกิดประสิทธิภาพในการฟังมากที่สุด

ก.สมศรีฟังครูสอนอย่างตั้งใจแล้วจดตาม

ข.สมชายฟังอย่างตั้งใจแพราะกลัวครูว่า

ค.สมรักษ์ฟังไปคุยไป

ง.สมชัยฟังเพราะจับผิด

๔.สิ่งใดไม่ควรใช้ในการพิจารณาหาข้อโต้แย้งในการรับสาร

ก.เหตุผล ข.ความคิด

ค.สติปัญญา ง.อคติ

๕.ใครที่มีปฏิกิริยาในการตอบสนองสารที่ดี

ก.ราตรีปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ฟังทันที

ข.มะลิโต้แย้งผู้พูดทันทีเมื่อเห็นว่าไม่ตรงกับความคิดของตนเอง

ค.พุทธชาดนำวิธีการสอนที่น่าสนใจไปสอนนักเรียน

ง.เฟื่องฟ้าดูละครจบร้องไห้เพราะเสียใจที่พระเอกตาย
๖.การฝึกอบรมวิชาชีพจัดอยุ่ในสารประเภทใด
ก.ให้ความรู้ ข.โน้มน้าวใจ
ค.สร้างความจรรโลงใจ ง.สร้างความเพลิดเพลินใจ
๗.โฆษราในดทรทัศน์จัดอยู่ในสารประเภทใด


รายชื่อสมาชิกที่จัดทำ ห้องง ปวส. 2 คธ.2011.นางสาว รัตนา หอมหวล2.นางสาว รัตนา เกิดนาค3.นางสาว อลิษา ละครพรม4.นางสาว สุวนันท์ มีชัย5.นางสาว พงษ์ลดา พันธ์บุญ22/9/54

แบบฝึกหัด

ก.ให้ความรู้                                            ข.โน้มน้าวใจ
ค.สร้างความจรรโลงใจ                         ง.สร้างความเพลิดเพลิน
๘.เมื่อพบความผิดปกติของหูแล้วรีบไปพบแพทย์  เป็นการพัฒนาสมรรถภาพการฟังและการดูขั้นสูงในข้อใด
ก.ตรวจสอบสมรรถภาพทางด้านการฟังและการดู
ข.ประเมินค่าหลักฐาน
ค.คาดการณ์การคิดหรือจุดสำคัญ
ง.ทบทวนใจ
๙.หลักการพัฒนาสมรรถภาพการฟังและการดูขั้นสูงในขั้นตอนใดที่ช่วยทำให้จำได้นานขึ้น
ก.ตรวจสอบสมรรถภาพทางด้านการฟังและการดู
ข.ประเมินค่าหลักฐาน
ค.คาดการณ์การคิดหรือจุดสำคัญ
ง.ทบทวนใจ
๑๐.การชมการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ควรใช้ศิลปะในการฟังและการดูข้อใด
ก.เลือกชมรายการที่มีประโยชน์  คุ้มค่า  คุ้มเวลา
ข.ชมด้วยจิตใจเป็นกลาง  และใช้วิจารณญาณ
ค.ชมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว
ง.ชมด้วยสติที่มั่นคง
ตอนที่    จงตอบคำถามต่อไปนี้
๑.การฟังและการดูมีความสำคัญอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๒.การฟังและการดูใช้พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๓.สารที่ฟังและดูมีกี่ประเภท
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๔.เมื่อได้รับสารจากการฟังและการดูแล้ว  ขั้นตอนต่อไปควรวิเคราะห์สิ่งใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๕.สารที่โน้มน้าวใจคือสารประเภทใด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๖.การวิเคราะห์สารควรคำนึงถึงสิ่งใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
๗.จงอธิบายถึงสารวินิจฉัยเพื่อประเมินค่าสารจากการฟังและการพูด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๘.จงอธิบายถึงการประเมินค่าหลักฐาน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๙.จงอธิบายถึงความสำคัญของการทบทวนใจ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑๐.จงอธิบายถึงศิลปะการฟังและการดูสื่ออิเล็กทรอนิกส์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ตอนที่    จงจับคู่ข้อความต่อไปนี้ให้สัมพันธ์กัน
……...     ๑.การฟังเพลง                                                       ก.สารที่ให้ความรู้
………     ๒.การฟังข่าว                                                          ข.สารโน้มน้าวใจ
………     ๓.การดูภาพยนตร์                                                 ค.สารสร้างความจรรโลงใจ
……..     ๔.การดูโฆษณา
……..     ๕.หนังสือเรียน
……..     ๖.วารสาร  นิตยาสาร
……..     ๗.การฟังเทศน์
……..     ๘.การโต้วาที
…….     ๙.การสัมมนา
…….     ๑๐.การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
*****************************************************************************